Πέμπτη, Μαρτίου 24, 2011

Η μετανάστευση των νέων "φαντάζει" διέξοδος στην ανεργία

HOSTESS...Από εκείνους οι οποίοι δηλώνουν πρόθυ μοι να εργαστούν στο εξωτερικό,
το 66,4%  δηλώνει ότι το κάνει για να έχει καλύτερη ποιότητα ζωής συνολικά,  το
44,7% για να βρει μ ια καλή δουλειά και το 32,6% για να διασφαλίσει περισσότερη
αξιοκρατία στην εξέλιξή του.  Μάλιστα,  το 60,7%  δηλώνει ότι θα προτιμ ούσε γ ια
θέση εργασίας με προοπτική καριέρας στο εξωτερικό παρά μ ια  μ όνιμ η θέση εργασίας
στον ιδιωτικό ή στον δημ όσιο τομ έα στην Ελλάδα.  Ταυτόχρονα,  η συντριπτική
πλειονότητα εκείνων που δηλώνουν πρόθυμ οι να μ εταναστεύσουν θέτει ως
επιδιωκό μενο μ ισθό ένα ποσό της τάξεως των 1.500 ως 5.000 ευρώ.

Σύ φωνα μ ε έρευνα που πραγμ ατοποιήθηκε πρόσφατα από την Ερευνητική Μονάδα
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πολιτικής του Πανεπιστημ ίου Μακεδονίας,  οι χώρες
πρώτης προτίμ ησης, είναι η Βρετανία μ ε ποσοστό 31,7% και οι ΗΠΑ (28,7%), ενώ η
Γερ ανία έρχεται τρίτη στη σειρά προτίμ ησης (6,6%),  μ ε τέταρτη την Ελβετία.
Επιπλέον πολλοί έλληνες γιατροί ζουν και εργάζονται στη Σουηδία.  Όσον αφορά τα
επιστημ ονικά πεδία στα οποία απασχολούνται οι έλληνες επιστήμ ονες του
εξωτερικού, το 81% των ελλήνων επιστημ όνων ασχολείται κυρίως με  τομ είς, όπως η
οικονομ ία-διοίκηση επιχειρήσεων και τα νομ ικά (33%),  ο προγραμ ατισμ ός
ηλεκτρονικών υπολογιστών, η φυσική και η χη μεία (25%), ενώ αρκετοί είναι και οι
μ ηχανικοί(23%).                                                                                                          
Οι νέοι επιστήμ ονες που δοκιμ άζουν την τύχη τους στο εξωτερικό, ανήκουν συνήθως
στην κατηγορία των αποφοίτων μ ε τα περισσότερα προσόντα (γλώσσες,
μ εταπτυχιακά).  Το 73%  από αυτούς έχει μεταπτυχιακό τίτλο,  το 51,2%  έχει
διδακτορικό,  ενώ το 41%  έχει σπουδάσει στα εκατό καλύτερα πανεπιστήμ ια του
κόσμ ου.  Ακόμ η,  το 68,4%  των πτυχιούχων που εργάζονται στο εξωτερικό,  έχει
ετήσιο εισόδημ α μεγαλύτερο από 40.000  ευρώ.  Στην Ελλάδα το ποσοστό των
πτυχιούχων που κερδίζουν περισσότερα από 40.000  ευρώ είναι σχεδόν το μ ισό:
34,4%.


Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων
Institute for International Economic Relations
αποσπασμα απο Ευαγγελία Τσιλιμιγκρά

Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget
Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget
Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget