Δευτέρα, Μαρτίου 21, 2011

Λήψη των ενόπλων ομάδων Σοβαρά: Τρόποι να βελτιωθεί η συμμόρφωση τους με το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο

HOSTESS...

Ελεύθερο Περιεχόμενο Λήψη των ενόπλων ομάδων Σοβαρά: Τρόποι να βελτιωθεί η συμμόρφωση τους με το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο

Συγγραφέας: Sassoli, Marco
Πηγή: Εφημερίδα του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Νομικών Μελετών , Τόμος 1, αριθμός 1, Οκτώβριος 2010, σελ. 5-51 (47)

Δωρεάν περιεχόμενο Το πλήρες κείμενο είναι ελεύθερη.
Δείτε τώρα:
PDF 454.4248046875kb
Περίληψη:
Οι περισσότερες σύγχρονες ένοπλες συγκρούσεις δεν έχουν διεθνή χαρακτήρα. Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο (ΔΑΔ) που ισχύουν για αυτές τις συγκρούσεις είναι εξίσου δεσμευτική για μη κρατικές ένοπλες ομάδες όπως είναι στη μελών. Οι νομικοί μηχανισμοί για την εφαρμογή της είναι, ωστόσο, ακόμα κυρίως προσανατολισμένη προς κράτη μέλη. Ο συγγραφέας θεωρεί ότι η προοπτική των ομάδων αυτών και τις δυσκολίες που ενδεχομένως κατά την εφαρμογή του ΔΑΔ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου να καταστεί η νομοθεσία πιο ρεαλιστική και πιο συχνά σεβαστή. Υποστηρίζεται ότι ο νόμος είναι προς το παρόν συχνά αναπτύσσονται και ερμηνεύονται χωρίς λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικότητες των ένοπλων ομάδων. Η συνεισφορά αυτή διερευνά το πώς ένοπλες ομάδες θα μπορούσαν να συμμετέχουν στην ανάπτυξη, την ερμηνεία και την λειτουργικότητα του νόμου. Υποστηρίζει ότι οι ένοπλες ομάδες θα πρέπει να τους επιτρέπεται να δέχονται ΔΑΔ επίσημα, στη δημιουργία - μεταξύ άλλων - μια ορισμένη αίσθηση της ιδιοκτησίας. Ο σεβασμός τους του νόμου θα πρέπει επίσης να ανταμείβονται. περιγράφονται Πιθανές μέθοδοι για την ενθάρρυνση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο σεβασμού του ΔΑΔ από ένοπλες ομάδες. Ο συντάκτης προτείνει, ειδικότερα, ότι ένοπλες ομάδες θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν και να ενθαρρυνθούν να υποβάλουν έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου σε υφιστάμενες ή νεοσυσταθείσες ίδρυμα. Τέλος, σε περίπτωση παραβάσεων, η συνεισφορά αυτή προτείνει τρόπους για να επιβάλουν ποινικές, αστικές και διεθνή ευθύνη, συμπεριλαμβανομένων και κυρώσεων, να μη κρατικές ένοπλες ομάδες.
Λέξεις-κλειδιά: ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ?ένοπλες ομάδες ? ΕΦΑΡΜΟΓΗ ? ΜΗ διεθνή ένοπλη σύρραξη ?ΔΕΣΜΕΥΣΗ ? ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Τύπος Εγγράφου: Έρευνα άρθρο
DOI: 10.1163/187815210X12766020139767
Ημερομηνία δημοσίευσης: 01/10/2010